Stropy TERIVA przeznaczone są zarówno dla budownictwa mieszkaniowego jak i budownictwa użyteczności publicznej. Wyróżnikiem stropów jest obciążenie charakterystyczne równomiernie rozłożone ponad ciężar własny konstrukcji, które przyjęto równe 4,0; 6,0 i 8;0 kN/m².

teriva

Schemat ogólny stropu TERIVA

Belki stropowe

Belki do wykonywania stropów składają się z betonowej stopki o przekroju 40 × 120 mm (beton klasy nie niższej niż B20) i zatopionego w niej dolnego pasa przestrzennej kratownicy stalowej.
Długość kratownicy typu K jest równa długości modularnej n . 200 mm, a długość kratownicy typu KJ jest mniejsza od długości modularnej o 16 mm, czyli wynosi n . 200 – 16 mm. Na indywidualne zamówienie mogą być stosowane kratownice o długości modularnej n . 100 mm.
W stopce belek, jeżeli jest to potrzebne, między prętami pasa dolnego kratownicy umieszcza się jeden lub dwa pręty dodatkowe.

Masa belek jest nie większa niż 17 kg/m.
Długość nominalna belek jest równa długości kratownicy.
Szczegółowe wymiary kratownic (w tym średnice i długości prętów), a także gatunki stali jakie mogą być stosowane do wykonywania kratownic podane są w dokumentacji techniczno-roboczej elementów stropowych dla odpowiedniego rodzaju stropu (TERIVA 4,0/1; TERIVA 4,0/2, TERIVA 4,0/3, TERIVA 6,0, TERIVA 8,0) opracowanej przez firmę INWENTA Spółka z o.o.

Pustaki stropowe

Pustaki mogą być wytwarzane z betonu zwykłego, z betonu na lekkich kruszywach porowatych lub nawet z betonów, których głównym składnikiem są odpady z przeróbki drewna. Ścianki pustaków mogą być pogrubione do środka, jednak pod warunkiem zachowania masy pustaka. Także zewnętrzne wymiary pustaków nie mogą być zmienione.

Masa pustaków nie powinna być większa niż:

  • 16,5 kg – pustak do stropu TERIVA 4,0/1,
  • 18,6 kg – pustak do stropu TERIVA 4,0/2,
  • 20,2 kg – pustak do stropu TERIVA 4,0/3,
  • 17,7 kg – pustak do stropu TERIVA 6,0,
  • 17,7 kg – pustak do stropu TERIVA 8,0.

Wytrzymałość wszystkich pustaków i bloczków z betonu komórkowego na obciążenie statyczne nie może być mniejsza niż 2,0 kN.

 


Projektowanie i wykonanie

 

Zbrojenie stropu

Zbrojenie belek kratownicowych oraz zbrojenie na ścinanie – wyznaczono według PN-B-03264:2002 przy założeniu schematu belki wolnopodpartej, z wyjątkiem stropu TERIVA 4,0/1 o długości większej niż 6,0 m, w którym przyjęto schemat belki częściowo zamocowanej.
Strop TERIVA 4,0/1 o długości większej niż 6,0 m powinien być – z uwagi na konieczność zapewnienia właściwych warunków zamocowania – projektowany jako minimum dwuprzęsłowy o stosunku rozpiętości przęseł sąsiednich nie mniejszym niż 0,7, przy czym nad podporą środkową należy stosować dodatkowe zbrojenie.
Zgodnie z normą PN-B-03264:2002 nad podporami stałymi należy stosować konstrukcyjne zbrojenie podporowe.
Stropy o rozpiętości większej niż podane w tablicy 3 wymagają wykonania strzałki odwrotnej ugięcia (wygięcie w górę w stosunku do podpór stałych stropu) o wartości 15 mm.
Długość oparcia belek na podporze stałej (ścianie, podciągu) nie może być mniejsza niż 80 mm.

W przypadku stropów dla budownictwa mieszkaniowego zaleca się przyjmowanie rozwiązania stropu bardziej sztywnego, nie wymagającego stosowania strzałki odwrotnej. Przy takich stropach występowanie uszkodzeń ścianek działowych i wypraw zewnętrznych będzie mniejsze niż przy stropach wiotkich (niższych). Zwraca się uwagę, że przyjęcie modelu ciągłego do obliczania ścian murowanych (PN-B- 03002:1999 wraz ze zmianą Az1 z 2001 r. i Az2 z 2002 r.) powoduje konieczność uwzględnienia przy sprawdzaniu nośności stropów momentu zamocowania.

Największe obciążenie stropu

Stropy TERIVA mogą przenosić obciążenie równomiernie rozłożone lub obciążenie zastępcze równomiernie rozłożone przypadające na 1 m² stropu nie większe niż podano w tablicy poniżej.


Umieszczone powyżej informacje stanowią wycinek z opracowania “STROPY TERIVA PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE”, którego autorami są dr. inż. Roman Jarmantowicz oraz mgr. inż. Jan Sieczkowski.


icoStropy.pdf, Stropy TERIVA, projektowanie i wykonanie