Dbając o to, aby wiedzieli Państwo, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej prezentujemy klauzulę informacyjną, która pomoże Państwu to ustalić:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Elementów Konstrukcyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w 02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 59/2, zwany dalej Administratorem;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wykonania umowy kupna-sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  • marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu oferowania i sprzedaży produktów własnych oferowanych przez Zakład Elementów Konstrukcyjnych Sp. z o.o., do czasu złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
  • finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości informowania o produktach Zakładu Elementów Konstrukcyjnych Sp. z o.o. oraz widnienia w bazie kontrahentów.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody można przesłać na adres rodo@zek.net.pl lub pocztą tradycyjną na adres jej siedziby zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 1 lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Z.E.K. Sp.z o.o. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych będzie zaprzestanie przetwarzania określonych w zgodzie danych osobowych we wskazanym w niej celu i we wskazany w niej sposób na jej podstawie.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Zakładem Elementów Konstrukcyjnych Sp. z o.o. realizujące na naszą rzecz usługi transportowe, kurierskie lub pocztowe lub niż instytucje upoważnione z mocy prawa,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie określonych danych, we wskazanym celu i na wskazanej podstawie; lub do czasu podjęcia decyzji przez Administratora o wykreśleniu Pani/Pana danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).